familierechtadvocaat.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Echtscheiding vast tarief - alimentatieberekening vast tarief
  Samen scheiden?
   
  Ook overige familierechtkwesties

  Voor info zie: www.familierechtadvocaat.nl


  Moene Vukovic Advocaten-Mediators
  (Den Haag-Leidschenveen)

  tel: 070-3272222

  Laatste artikelen
  Rechtbank: sector familierecht - kanton
   
  Vanaf 1 mei 2007 worden gezagszaken door de familierechter.
  Voortaan zal in alle gezagszaken procesvertegenwoordiging verplicht zijn, behalve bij het gezamenlijk verzoek tot gezamenlijk gezag.
   
  Zaken betreffende curatele blijven bij de kantonrechter.
  Lees meer...
  Kosten wijzigen achternaam aanzienlijk omhoog
   
  Het bedrag verschuldigd voor het wijzigen van de geslachtsnaam (de achternaam) wordt met ingang van 3 januari 2007 verhoogd naar 390 euro (was 226,89 euro!!).
  Iemand die een inkomen of uitkering heeft op bijstandsniveau betaalt voortaan 110 euro in plaats van 56,72 euro.
   
  Lees meer...
  Co-ouderschap: niet nakomen van de regeling door moeder
   
  De rechtbank te Utrecht heeft in augustus 2006 een uitspraak gedaan over co-ouderschap.
  Wat was er aan de hand?
   
  De ouders van twee kinderen hebben na hun echtscheiding een co-ouderschapsregeling afgesproken. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij moeder en de ene week zij zij drie dagen bij vader en de andere week vier dagen.

  Moeder wil verhuizen in verband met werk van haar nieuwe partner. Dit zou betekenen  dat de uitvoering van de co-ouderschapsregeling feitelijk onmogelijk wordt. Moeder heeft de rechtbank daarom verzocht de co-ouderschapsregeling te wijzigen, maar de rechtbank heeft dit verzoek afgewezen. Desalniettemin heeft de moeder haar plannen om te verhuizen doorgezet en heeft de kinderen, zonder instemming van de vader, ingeschreven bij scholen in de omgeving van Rockanje.
   
  Vader is het hier niet mee eens en vraagt via de rechter medewerking van de moeder aan uitvoering van de co-ouderschapsregeling (met dwangsom) en wijziging verblijfplaats van de kinderen.

  Met een uitgebreide motivering wijst de rechtbank de verzoeken van vader toe: de kinderen krijgen hun hoofdverblijfplaats bij vader, met vaststelling van een omgangsregeling tussen de moeder en de kinderen (drie weekenden in de vijf week van vrijdagmiddag tot zondagavond). Als moeder de kinderen na de omgang niet op tijd terugbrengt, verbeurt zij een dwangsom van 50 euro per keer.
   
  Al met al een opvallende uitspraak!!
  Lees meer...
  Erkenning van kind na geboorte en nationaliteit
   
  Stel: de biologische vader van je kind heeft de Nederlandse nationaliteit en hij heeft het kind ook na de geboorte erkend. Je kind heeft echter niet de Nederlandse nationaliteit en ook geen officiële verblijfstitel in Nederland.
   
  Hoe zorg je er dan voor dan je kind toch de Nederlandse nationaliteit kan krijgen zonder dat de vader het kind drie jaar lang heeft verzorgd?

  Het gerechtshof in Arnhem vindt dat de moeder in zo een geval gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aan de rechtbank kan vragen. Dit ondanks dat het kind al erkend is door vader.
   
  Waarom? Omdat de vader het kind eerst na de geboorte heeft erkend kan het kind pas de Nederlandse nationaliteit krijgen nadat het kind drie jaar door de man is verzorgd. Hierdoor bestaat het risico dat het kind Nederland zal worden uitgezet.
  Dit risico bestaat niet wanneer het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld.
  Dan heeft het kind vanaf haar geboorte van rechtswege de Nederlandse nationaliteit!
   
  Meer info: Karin Moene
  Lees meer...
  Duur van de partneralimentatie (limitering van alimentatie):
  alimentaties die vóór 1 juli 1994zijn afgesproken of definitief zijn vastgesteld
   
  Uiteraard kunt u met uw ex afspraken maken over de duur van de periode waarover partneralimentatie moet worden betaald. Wilt u dat niet of lukt dat niet, dan zal de rechter niet alleen bepalen welk bedrag moet worden betaald, maar zal hij of zij ook de alimentatie voor een bepaalde periode of voor een onbepaalde periode vaststellen. Als u en uw ex over de duur van de alimentatieverplichting een afspraak hebben gemaakt, eindigt de verplichting in principe als de periode die u en uw ex-partner hebben afgesproken voorbij is. Datzelfde geldt als de rechter in de beschikking heeft aangegeven hoelang de alimentatieverplichting duurt.
   
  Voor alimentaties die vóór 1 juli 1994zijn afgesproken of definitief zijn vastgesteld en die al vijftien jaar of langer worden betaald, bestaat er ook een regeling.
   
  Wanneer al vijftien jaar of langer alimentatie wordt betaalt, kan degene die de alimentatie betaalt, de rechter vragen om de alimentatieplicht te beëindigen. Een verzoek om beëindiging zal de rechter alleen afwijzen als hij of zij van oordeel is dat stopzetting van de betalingen voor de ex-partner die alimentatie ontvangt hoogst onbillijk zou zijn. De rechter let daarbij op:
  • de leeftijd van degene die alimentatie ontvangt
  • of er wel of niet uit het huwelijk kinderen zijn geboren
  • de duur van het huwelijk en de mogelijkheid van beide partners om tijdens en/of na het huwelijk een eigen inkomen op te bouwen
  • of degene die alimentatie ontvangt recht heeft op een deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner.
  Voor een verzoek om beëindiging van de alimentatie is een zelfde procedure bij de rechtbank nodig als voor een verzoek om alimentatievaststelling. 

  Meer info: mr. drs. Karin Moene, klik hier


  Lees meer...
  Duur van de partneralimentatie (limitering van alimentatie):
  op of na 1 juli 1994 afgesproken of vastgesteld

  Uiteraard kunt u met uw ex afspraken maken over de duur van de periode waarover partneralimentatie moet worden betaald. Wilt u dat niet of lukt dat niet, dan zal de rechter niet alleen bepalen welk bedrag moet worden betaald, maar zal hij of zij ook de alimentatie voor een bepaalde periode of voor een onbepaalde periode vaststellen. Als u en uw ex over de duur van de alimentatieverplichting een afspraak hebben gemaakt, eindigt de verplichting in principe als de periode die u en uw ex-partner hebben afgesproken voorbij is. Datzelfde geldt als de rechter in de beschikking heeft aangegeven hoelang de alimentatieverplichting duurt.

  Hiernaast beperkt de wet de alimentatie voor de ex-partner in beginsel voor de duur van 12 jaar. Let wel: dit geldt alleen voor alimentatie die op of ná 1 juli 1994
  is afgesproken of vastgesteld. Als u en uw ex-partner op of ná 1 juli 1994 een alimentatieregeling hebben afgesproken of als de rechter op of ná 1 juli 1994 een alimentatieregeling definitief heeft vastgesteld, beperkt de wet de alimentatieplicht voor de ex-partner dus in principe tot twaalf jaar. 
  Wanneer het gaat om een huwelijk zonder kinderen en het huwelijk heeft niet langer geduurd dan vijf jaar, geldt dat alimentatieplicht in zo'n geval niet langer kan duren dan het huwelijk heeft geduurd.

  De termijn (twaalf jaar of de periode van maximaal vijf jaar) begint te lopen op het moment dat de echtscheidingsbeschikking of de beschikking tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

  Aan het einde van de periode van twaalf jaar (of de periode van maximaal vijf jaar) kan degene die alimentatie ontvangt de rechter om verlenging vragen. Dat kan zowel in het geval dat u samen de alimentatie hebt afgesproken als in het geval dat de alimentatie door de rechter is vastgesteld. Verlenging is alleen mogelijk, als het voor de ex-partner die alimentatie ontvangt bijzonder onredelijk zou zijn als de alimentatiebetaling zou stoppen. Als u om verlenging vraagt, gaat de rechter na of u in hele ernstige problemen komt als de betalingen stoppen. Zo'n verzoek om verlenging van de alimentatie moet u wel tijdig worden ingediend: uiterlijk binnen drie maanden nadat de periode van twaalf jaar om is.
   
  Dus: is de alimentatie op of na 1 juli 1994 vastgesteld, en u wilt niet dat u na ommekomst van twaalf jaar geen alimentatie meer ontvangt? Dien dan tijdig een verzoek to verlenging van de alimentatie in: namelijk uiterlijk binnen drie maanden nadat de periode van twaalf jaar om is.

  Meer info: klik hier


  Lees meer...
  Kind na echtscheiding geboren:
  wat te doen als u het samen eens bent dat de exman de vader van het kind is
   
  Wanneer uw kind na de echtscheiding wordt geboren, dan is de exman juridisch niet de vader van het kind.

  Erkenning
  Hij wordt juridisch vader als hij het kind erkent. De exman kan het kind (na echtscheiding) erkennen, ook al is het nog niet geboren ("erkenning van ongeboren vrucht"). Die erkenning moet u (samen) doen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

  Keuze achternaam

  Ook kunt u dan gelijk met de erkenning samen een keuze voor de achternaam van de exman doen (doet u samen dan geen keuze dan krijg het kind de achternaam van moeder).

  U wilt samen ouderlijk gezag
  De moeder is bij de geboorte van het kind na echtscheiding alleen belast met het ouderlijk gezag. U kunt echter samen een verzoek indienen bij de rechtbank (sector kanton) zodat ook de exman met het ouderlijk gezag belast wordt. Het formulier dat daartoe moet worden gebruikt, vindt u hier. U moet bij dat verzoek drie uittreksels voegen: een afschrift uit het geboorteregister van het kind, en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van u zelf en van de man.
  Aan het behandelen van het verzoek zelf door de rechtbank zijn geen kosten verbonden.

  Kinderalimentatie
  Mocht er kinderalimentatie betaald worden, dan zou u dat na echtscheiding onderling schriftelijk kunnen afspreken. Een nadeel daarvan is dat degene die de alimentatie ontvangt niet direct mogelijkheden heeft om betaling af te dwingen. Diegeen zal dan een verzoek tot nakoming van de overeenkomst bij de rechtbank moeten indienen. Wanneer u wacht met de echtscheiding totdat uw kind is geboren, kan de alimentatie meegenomen worden in het convenant en kan dat door de rechter worden vastgesteld. Dan kan wanneer de alimentatie niet wordt betaald direct het LBIO ingeschakeld worden om de niet betaalde bedragen te innen.
   
  Lees meer...

  Omgangsregelingen

  In overleg kunnen de ouders een omgangsregeling afspreken. Samen wordt bepaald wanneer en hoe vaak de kinderen de andere ouder zullen ontmoeten. De niet verzorgende ouder heeft ook recht op informatie over het kind. De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Denk hierbij aan de voortgang op school of de gezondheid van het kind. Bovendien moet de ene ouder de andere ouder om zijn of haar mening vragen omtrent belangrijke beslissingen over het kind. Dit is het recht van consultatie.

  U kunt er voor kiezen om geen omgangsregeling op papier vast te leggen, wanneer u van mening bent dat u daar samen in de loop van de tijd steeds afspraken over kunt maken. Vaak is het wel verstandig om een omgangsregeling op papier te zetten. Ook wanneer beide ouders samen het ouderlijk gezag houden, is het raadzaam om een omgangsregeling vast te stellen voor de ouder bij wie de kinderen niet wonen. 

  Wanneer u er voor kiest om de regeling schriftelijk vast te leggen, is het verstandig om de regeling zo concreet mogelijk te omschrijven. Bijvoorbeeld: 
  "de vader heeft het recht om een weekend per twee weken de kinderen van zaterdag 10.00 uur ‘s ochtends tot zondag 19.00 uur ‘s avonds bij zich te hebben. De vader zal de kinderen bij de moeder komen halen en brengen". Uiteraard kan de regeling qua frequentie en lengte worden aangepast. Ook is verstandig om afspraken over vakantie en feestdagen vast te leggen.

  Deze afspraken kunnen door de rechter worden vastgelegd.

  Wanneer het niet lukt om samen een regeling vast te stellen, dan zal een procedure bij de rechtbank uitkomst moeten bieden,
  De rechter zal dan (eventueel na advies van de Raad voor de Kinderbescherming) een besluit nemen. Het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden over omgang, informatie en overleg tussen de ouders over het kind.

  Zie ook: klik hier (ook brochure van ministerie van justitie over omgang te downloaden)
  Lees meer...
  Erkenning van kinderen

  Een man die niet getrouwd is met de moeder van een kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt het erkennen van een kind genoemd. Het kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd. Bij de erkenning kan naamskeuze voor het kind worden gedaan.

  Door erkenning van het kind of erkenning van de ongeboren vrucht ontstaat voor de ongehuwde vader niet van rechtswege ouderlijk gezag over het kind.

  Wanneer de vader een kind niet wil erkennen, kan de rechter in bepaalde gevallen het vaderschap van de man vaststellen; dit wordt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap genoemd. Na zo een gerechtelijke vaststelling, is er sprake van een vader in juridische zin. De belangrijkste gevolgen liggen op het gebied van het erfrecht en op het gebied van levensonderhoud.

  Erkenning van kinderen kan in een aantal gevallen nietig zijn. U moet bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de erkenning is gedaan door een man die volgens de wet geen huwelijk met de moeder van het kind mag sluiten of aan het geval dat het kind dat ouder is dan 12 jaar geen voorafgaande schriftelijke toestemming aan de erkenning heeft gegeven.
  In bepaalde gevallen kan een erkenning vernietigd worden. Zo een verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend.

  Zie ook: klik hier (ook voor een link naar pagina van ministerie van justitie)


  Lees meer...
  Waarom geen flitsscheiding??!!
   
  Door de combinatie van de Wet openstelling huwelijk en het al langer bestaande geregistreerd partnerschap, kunnen echtgenoten sinds 1 april 2001 met enige moeite scheiden zonder tussenkomst van de rechter.

  Er zitten echter nogal wat nadelen aan deze manier van "scheiden".

  Buitenland: Flitsscheiding wordt in het buitenland niet altijd erkend (bijv. niet in Duitsland). gevolg: bigamie!

  Het gaat niet altijd sneller: Vaak wordt als voordeel van een flitsscheiding gezien dat de "scheiding" er snel kan zijn. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn. De flitsscheiding duurt vaak even lang als de scheiding via de rechter.

  Geen executoriale titel: De afspraken over alimentatie zijn geldig, maar betaling kan niet worden afgedwongen omdat flitsscheiding geen executoriale titel heeft. Dat betekent dat bij betalingsproblemen alsnog een rechter moet worden ingeschakeld.

  Alimentatieduur: De alimentatieduur dient uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

  Meer info? mailto:info@familierechtadvocaat.nl


  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl